STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85871 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1151/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Phú Mỹ Đã thu hồi
16/11/2021

85872 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1151/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Phú Mỹ Còn hiệu lực
30/11/2021

85873 Nhóm hóa chất phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HEALTHCARE 001/2022/PMHC Còn hiệu lực
04/05/2022

85874 Nhóm hóa chất phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1146/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

85875 Nhóm hóa chất phân tích sinh hóa - chất nền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1142/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

85876 Nhóm hóa chất phân tích sinh hóa - Enzymes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1143/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
14/08/2021

85877 Nhôm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2868PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

85878 Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2363PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/02/2020

85879 Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2363PL-TTDV/17000027 Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

85880 Nhóm điện cực sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VAVIM 14A/23/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
17/04/2023