STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86041 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 651/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH Còn hiệu lực
24/05/2020

86042 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200284 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM PHÚC Còn hiệu lực
27/05/2020

86043 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181112 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
28/05/2020

86044 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 293/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2020

86045 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 293/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2020

86046 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 26-11.18/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
24/08/2020

86047 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181253 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
07/09/2020

86048 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1157PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

86049 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181312 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Còn hiệu lực
05/10/2020

86050 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019296/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
05/10/2020