STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86671 Nước biển sâu XI-FRESH Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

86672 Nước biển xịt mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2652 PL Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Thảo Còn hiệu lực
03/01/2020

86673 Nước biển xịt mũi đẳng trương TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3356 PL-TTDV Công Ty TNHH SINMED Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

86674 Nước bọt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CSRD VIỆT NAM 01/2023/KQPL-CSRD Còn hiệu lực
14/09/2023

86675 Nước bọt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CSRD VIỆT NAM 01/2023/KQPL-CSRD Còn hiệu lực
14/09/2023

86676 Nưóc bọt nhân tạo dang gel,Nước bọt nhân tạo dang xịt,Nước bọt nhân tạo dạng nước xúc miệng,Kem đánh răng chống khô miệng, TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2035 PL-TTDV Công Ty TNHH Dược Phẩm Blue Ocean Còn hiệu lực
05/06/2020

86677 Nước cất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 951/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

86678 NƯỚC CẤT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH 78/2022/CV-KTDBĐ Còn hiệu lực
07/10/2022

86679 Nước cất 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2201PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

86680 Nước cất 2 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2201PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023