STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87121 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 076-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

87122 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 319-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
02/11/2021

87123 Nút điểm lệ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 202/170000031/PCBPL-BTY Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
28/08/2021

87124 Nút điểm lệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2217/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

87125 Nút điểm lệ freesize TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2217/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

87126 Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3018PL-TTDV/170000027 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sunmed Đã thu hồi
07/02/2020

87127 Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3018PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Thế Giới Thương Mại Thiên Phúc Còn hiệu lực
07/02/2020

87128 Nút điểm lệ thông tuyến lệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

87129 Nút định vị trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 029/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

87130 Nút định vị trung tâm cho ống tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-431-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/06/2019