STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87291 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220419-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

87292 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220419-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

87293 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220419-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

87294 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD14 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220418-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
20/04/2022

87295 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 267/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021

87296 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 320/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

87297 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220427-8.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

87298 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-10.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

87299 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220428-9.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/04/2022

87300 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 03/2023/NP-PL Còn hiệu lực
03/01/2023