STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87431 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 42/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
13/11/2019

87432 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 43/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
13/11/2019

87433 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

87434 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0121 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
22/02/2021

87435 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0121 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
22/02/2021

87436 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1322 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

87437 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại, túi chăm sóc hậu môn các loại,túi nước tiểu các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 489 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2020

87438 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 14/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

87439 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

87440 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 15/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019