STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87921 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-691/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87922 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-692/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87923 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-906/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87924 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-908/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87925 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-909/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87926 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-907/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87927 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

87928 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 175/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

87929 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-677/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

87930 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 328/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/10/2021