STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88351 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 984/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

88352 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 63/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022

88353 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 64/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022

88354 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

88355 ỐNG NỘI KHÍ QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

88356 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0054-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

88357 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003898/PCBB-HN Đã thu hồi
13/03/2023

88358 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003898/PCBB-HN Còn hiệu lực
29/06/2023

88359 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 05 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023

88360 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 004-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023