STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88371 Ống nội khí quản - Endobronchial Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88372 Ống nội khí quản - Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed/ Reinforced TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88373 Ống nội khí quản - Nasal RAE Tracheal Tube Cuffed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88374 Ống nội khí quản - Nasal RAE Tracheal Tube Cuffed / Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 291/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

88375 Ống nội khí quản - Oral RAE Tracheal Tube Cuffed/ Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88376 Ống nội khí quản - Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Murphy eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 66/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88377 Ống nội khí quản - TaperGuard Oral/Nassal Tracheal Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 77/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88378 Ống nội khí quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 53/19000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/04/2022

88379 Ống nội khí quản bóng quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/445 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

88380 Ống nội khí quản các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-1/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
17/04/2020