STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88771 Quả lọc máu ngoài cơ thể giảm CO2 và tạo Oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/07/2023

88772 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 512/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

88773 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 512/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

88774 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 512/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

88775 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 022023/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/04/2023

88776 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

88777 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

88778 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

88779 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02-12023/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/05/2023

88780 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 08/2023/PLĐKLH Đã thu hồi
23/08/2023