STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89031 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 468/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/03/2021

89032 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 468/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/03/2021

89033 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

89034 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/05/52 Còn hiệu lực
18/05/2022

89035 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/146 Còn hiệu lực
12/08/2022

89036 Ống thông can thiệp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT 190723/HN-CBPL Còn hiệu lực
19/07/2023

89037 Ống thông can thiệp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT 040823-2/CBPL-HN Còn hiệu lực
04/08/2023

89038 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU 07/2023/TH-PL Còn hiệu lực
31/10/2023

89039 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

89040 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 150/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019