STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89951 Máy đo đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 134/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

89952 Máy đo đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 05-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

89953 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1201/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/04/2021

89954 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 302/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

89955 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 303/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

89956 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 02C/12/22/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
15/12/2022

89957 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
05/10/2023

89958 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 19.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
10/10/2023

89959 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
10/10/2023

89960 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 19.24-STG/PL-NK Còn hiệu lực
18/01/2024