STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90001 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 05/ST Còn hiệu lực
07/11/2022

90002 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895B/2021/180000028/PCBPL-B Còn hiệu lực
25/11/2022

90003 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 34/170000144/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

90004 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM 01/2023-KYHBIO Còn hiệu lực
25/05/2023

90005 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 15/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

90006 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

90007 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 03-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

90008 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

90009 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023

90010 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 12/CT-BPL Còn hiệu lực
11/07/2023