STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90011 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 005PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

90012 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 32/170000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

90013 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 10-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

90014 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 09-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

90015 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 07-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

90016 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 08-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

90017 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3829/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

90018 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3831/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

90019 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3883/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

90020 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3916/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023