STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90041 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 0477/20222030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

90042 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM 02-2022/ BSR-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

90043 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 965/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

90044 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3373/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

90045 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3374/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

90046 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3378/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

90047 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3379/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

90048 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3414/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

90049 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3380/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

90050 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3372/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023