STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90051 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3375/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

90052 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3376/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

90053 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1301/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
14/01/2023

90054 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1302/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
14/01/2023

90055 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3377/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

90056 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3473/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

90057 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 01-PL/2023/VP Còn hiệu lực
23/02/2023

90058 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0704/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023

90059 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0804/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023

90060 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1704/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
19/04/2023