STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90121 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 06/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

90122 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 07/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
13/07/2020

90123 Mặt nạ khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

90124 Mặt nạ ôxy kèm túi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

90125 Mặt nạ điện tử dùng để kiểm tra tật khúc xạ. TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 164-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM MẮT KÍNH AN THÁI BÌNH Còn hiệu lực
17/06/2019

90126 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định bụng chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 37/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
24/05/2021

90127 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định ngực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 37/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
24/05/2021

90128 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định ngực bụng chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 62/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
24/10/2021

90129 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định đầu vai cổ loại V TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 65/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
08/11/2021

90130 Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định đầu chữ S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 62/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
24/10/2021