STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90961 MIẾNG GẠC DÍNH VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 062024-APPL/170000091/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2024

90962 Miếng Gạc Hexatulle TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1977/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
26/01/2021

90963 Miếng Gạc Vasetulle TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1978/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
26/01/2021

90964 Miếng gạc vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2315/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
12/11/2021

90965 Miếng gán miệng TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

90966 Miếng gán miệng TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

90967 Miếng gel loại A TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1005-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

90968 Miếng gel loại B TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1005-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

90969 Miếng gel loại C TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1005-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

90970 Miếng gel loại T TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1005-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022