STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91021 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-369-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

91022 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-413-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

91023 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

91024 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/407 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

91025 Miếng ghép đĩa đệm lưng góc ưỡn 4 độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

91026 Miếng ghép đĩa đệm lưng góc ưỡn 5 độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

91027 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 222/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

91028 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 233/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

91029 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 234/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

91030 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/391 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021