STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92271 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 425/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO DƯỢC Còn hiệu lực
23/07/2021

92272 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 459/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC GHK Còn hiệu lực
23/07/2021

92273 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 492/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NEWFRANCE Còn hiệu lực
23/07/2021

92274 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 493/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMECO Còn hiệu lực
23/07/2021

92275 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 497/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TUỆ MINH Còn hiệu lực
23/07/2021

92276 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 514/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
26/07/2021

92277 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 509/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
27/07/2021

92278 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 524/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

92279 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 522/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHONG LINH Còn hiệu lực
27/07/2021

92280 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 523/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021