STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92901 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Natri, Kali, Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 223/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2021

92902 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hct TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 371/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92903 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 225/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

92904 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 226/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

92905 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 227/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

92906 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 362/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92907 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 363/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92908 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 365/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92909 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 366/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92910 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 367/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021