STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94121 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 01/CT-BPL Còn hiệu lực
23/03/2023

94122 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD 01/2023-HD Còn hiệu lực
04/05/2023

94123 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

94124 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 008PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

94125 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-04 Còn hiệu lực
03/09/2023

94126 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 012PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
16/10/2023

94127 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0310/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
01/11/2023

94128 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0410/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
07/11/2023

94129 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 1312/CBPL-THIENHA Còn hiệu lực
18/12/2023

94130 Nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM 02.PL/2024/NIRAKI Còn hiệu lực
10/07/2024