STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94201 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH238 Còn hiệu lực
06/06/2022

94202 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH115 Còn hiệu lực
06/06/2022

94203 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH907 Còn hiệu lực
06/06/2022

94204 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH-D59 Còn hiệu lực
06/06/2022

94205 Thiết bị trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 03.06/PCBPL_JH-D18 Còn hiệu lực
06/06/2022

94206 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai ( Điện cực ốc tai uốn vòng) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

94207 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng mảnh) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

94208 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

94209 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng mảnh) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

94210 Thiết bị truyền di động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI B&T 03-PL/2023/B&T Còn hiệu lực
11/07/2023