STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94521 Vật liệu cấy ghép lâu dài vùng mặt bằng ePTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 03/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2021

94522 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2329A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/01/2022

94523 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM CVN_PL04 Còn hiệu lực
10/05/2022

94524 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM CVN_PL05 Còn hiệu lực
14/06/2022

94525 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2617A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

94526 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2617A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

94527 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2681A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

94528 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2724A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

94529 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM BTLVN_PL12 Còn hiệu lực
03/10/2022

94530 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM BTLVN_PL04 Còn hiệu lực
04/10/2022