STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94821 Xi măng xương có kháng sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM 17.11.2022/MYTAM/PL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

94822 Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 155/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medica Còn hiệu lực
11/03/2020

94823 Xi măng xương kèm dung dịch pha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM 07/PL-MKMED Còn hiệu lực
17/05/2022

94824 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020071A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/02/2020

94825 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021075A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

94826 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021075DC/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

94827 Xi măng xương sinh học độ nhớt cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-271-2018 Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/06/2019

94828 Xi măng xương sinh học độ nhớt cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-464-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

94829 Xi măng xương sinh học độ nhớt cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-319-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
09/12/2019

94830 Xi măng xương sinh học độ nhớt cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-132-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
07/09/2020