STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94871 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 5 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 60/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
22/11/2022

94872 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 51 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/05/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94873 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 51 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 072022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94874 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210901-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
30/11/2021

94875 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/03/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94876 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 082022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94877 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 55 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-110/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94878 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2389/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

94879 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2390/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

94880 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 131/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022