STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95191 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/393 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

95192 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/546 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

95193 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/647 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

95194 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/67 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

95195 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/68 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

95196 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/69 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

95197 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/70 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

95198 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/140 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

95199 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/141 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

95200 Tay dao cắt và hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 972/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021