STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96911 Thuốc thử xét nghiệm định tính HIV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 758.21/CV Còn hiệu lực
12/03/2022

96912 Thuốc thử xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và kháng nguyên Du TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.14/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

96913 Thuốc thử xét nghiệm định tính HPV chủng 16, 18 và các chủng khác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT 0110/23/TV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/10/2023

96914 Thuốc thử xét nghiệm định tính HSV (Herpes Simplex) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1593/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

96915 Thuốc thử xét nghiệm định tính HSV (Herpes Simplex) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1594/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

96916 Thuốc thử xét nghiệm định tính IgA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3516/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

96917 Thuốc thử xét nghiệm định tính IgD TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3479/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

96918 Thuốc thử xét nghiệm định tính IgG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3515/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

96919 Thuốc thử xét nghiệm định tính IgG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3480/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

96920 Thuốc thử xét nghiệm định tính IgG4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3384/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022