STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98271 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

98272 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 141/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

98273 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 142/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

98274 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 144/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

98275 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

98276 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019

98277 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019

98278 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019

98279 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 374/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2019

98280 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/04/2020