STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98281 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0420 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/04/2020

98282 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/03/2021

98283 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/378 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

98284 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/427 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

98285 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/380 Công ty TNHH Medtronic Việt Nam Còn hiệu lực
31/10/2021

98286 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/469 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

98287 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/411 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

98288 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/412 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

98289 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/413 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

98290 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/452 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021