STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98351 Ống thông cắt đốt tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0198/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
25/08/2021

98352 Ống thông cắt đốt tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0157-1/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

98353 Ống thông cắt đốt tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0198/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

98354 Ống thông cắt đốt trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0191/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

98355 Ống thông cắt đốt trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0199/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
25/08/2021

98356 Ống thông cắt đốt trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0199/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

98357 Ống thông cắt đốt trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0239/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

98358 Ống thông cắt đốt và cáp nối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1427/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
22/09/2020

98359 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0106/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/07/2021

98360 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0116/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
05/08/2021