STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98361 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/32 Còn hiệu lực
19/04/2022

98362 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/666 Còn hiệu lực
20/04/2022

98363 Ống thông can thiệp mạch thần kinh CelloTM Balloon TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2019

98364 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – Apolo™ Onyx™ Delivery Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

98365 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – Nautica™ Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 66/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

98366 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – Navien™ Intracranial Support Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

98367 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – Orion™ 21 Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

98368 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – Rebar™ ReinForce Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 65/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

98369 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – UltraFlow™ HPC Flow Directed Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

98370 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – Marathon™ Flow Directed Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019