STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99961 Phần mềm hỗ trợ đăng kí danh sách bệnh nhân từ xa cài trong máy sử dụng cho Hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang FDR D-EVO TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 34/170000001/PCPBL-BYT Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

99962 Phần mềm hỗ trợ đánh giá chỉ số tim lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-17/QT-KQPL Còn hiệu lực
30/10/2023

99963 Phần mềm hỗ trợ đánh giá tràn dịch màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-16/QT-KQPL Còn hiệu lực
30/10/2023

99964 Phần mềm hỗ trợ đánh giá tràn khí màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-15/QT-KQPL Còn hiệu lực
30/10/2023

99965 Phần mềm kết nối hệ thống bơm tiêm truyền TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 074-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

99966 Phần mềm kiểm tra tính thực thi của kế hoạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

99967 Phần mềm lập kế hoạch phẫu thuật chấn thương chỉnh hình MEDICAD 2D,Phần mềm lập kế hoạch phẫu thuật chấn thương chỉnh hình MEDICAD 3D TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4011 PL-TTDV Còn hiệu lực
27/01/2022

99968 Phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 40 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
09/09/2022

99969 Phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 41 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
09/09/2022

99970 Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh iPACS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2608A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022