STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2621 Bảng thử thị lực trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 118/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

2622 Bảng thử thị lực điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 13KR/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
25/06/2019

2623 Bảng Thử Thị Lực Điện Tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 03USA/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

2624 Bảng thử thị lực điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 04KR/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

2625 Bảng thử thị lực điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 16IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

2626 Bảng thử thị lực điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

2627 Băng thử đo pH và chỉ số bạch cầu trong tinh dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2589/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
28/12/2021

2628 Băng thun TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VD001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2019

2629 Băng Thun TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 418-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
06/09/2019

2630 Băng thun TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019141/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2020

2631 Băng thun TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181372 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

2632 Băng thun TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181373 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/11/2020

2633 Băng thun TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 361/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2022

2634 Băng thun TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 378/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

2635 Băng thun TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 391/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/09/2022

2636 Băng thun TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 001/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
09/06/2023

2637 Băng thun TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 002/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
15/06/2023

2638 Băng thun TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV HBDB DRAGON-PLA/2023 Còn hiệu lực
26/07/2023

2639 Băng thun TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 99/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2023

2640 Băng thun 2 móc, 3 móc TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019