STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79661 Phim niêm phong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

79662 Phim phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Còn hiệu lực
02/02/2021

79663 Phim X - Quang thường quy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 149 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

79664 Phim X - Quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 148 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

79665 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

79666 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 38321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

79667 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2021

79668 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 03/2022/CONTEX Còn hiệu lực
06/09/2022

79669 Phim X-quang dùng cho nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0052-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Đã thu hồi
19/07/2019

79670 Phim X-quang dùng cho nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0052-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
19/07/2019

79671 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1708/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TM- DV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/08/2020

79672 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1708/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TM- DV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/08/2020

79673 Phim X-quang dùng trong y tế (dạng phim nhiệt khô) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190123.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Còn hiệu lực
11/10/2019

79674 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
18/10/2019

79675 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2003/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
25/03/2020

79676 Phim X-Quang in phun cỡ 8x10 in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6722021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2022

79677 Phim X-Quang in phun cỡ 8x10 in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6722021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

79678 Phim X-quang khô laser (phim X-quang y tế) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 45CL9/1/18 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Còn hiệu lực
22/10/2019

79679 Phim X-quang khô laser (Phim X-quang y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 01.0908/2022/PLA-2H Còn hiệu lực
09/08/2022

79680 Phim X-quang khô laser (Phim X-quang y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 03.0912/2022/PLA-2H Còn hiệu lực
09/12/2022