STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79901 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-056/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020

79902 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-057/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020

79903 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-101/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
17/12/2020

79904 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-102/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
17/12/2020

79905 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-103/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
18/12/2020

79906 Sinh phẩm chẩn đoán In vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-104/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
18/12/2020

79907 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-105/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
18/12/2020

79908 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-106/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
18/12/2020

79909 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-107/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
18/12/2020

79910 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-055/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
13/04/2021

79911 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-137/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
09/09/2021

79912 Sinh phẩm chẩn đoán In vitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-120/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

79913 Sinh phẩm chẩn đoán In vitro - Platelia Aspergillus Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-100/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
12/06/2020

79914 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro - thanh thử phát hiện định tính kháng thể IgG/bổ thể liên kết với hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-002/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

79915 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro : VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021290/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/08/2021

79916 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro – vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm HBeAg và anti-HBe TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-026/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/09/2019

79917 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro- Thanh thử phát hiện định tính kháng thể trong huyết tương hoặc kháng thể dạng liên kết với hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-003/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

79918 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro- Thanh thử định nhóm máu ABO theo phương pháp hồng cầu mẫu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-011/170000033/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

79919 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử phát hiện kháng thể IgG hoặc bổ thể liên kết với các tế bào hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-132/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

79920 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-Thanh thử xác nhận kháng nguyên C, E, c‒, e và K trên tế bào hồng cầu người TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-142/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2020