STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80361 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 488/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
15/12/2021

80362 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 561/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
15/12/2021

80363 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 01/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Còn hiệu lực
21/12/2021

80364 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 403/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Còn hiệu lực
21/12/2021

80365 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/ 170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
21/12/2021

80366 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 111/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
23/12/2021

80367 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 131/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
23/12/2021

80368 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 284/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và TBYT Long Bình Còn hiệu lực
23/12/2021

80369 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 454/21/170000035/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2021

80370 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 395/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

80371 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 180/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

80372 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/170000035/PCBPL-BYT Căn cứ yêu cầu của Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
10/01/2022

80373 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

80374 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 367/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

80375 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

80376 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 501/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
10/01/2022

80377 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 717/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

80378 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 123/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

80379 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 203/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

80380 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 221/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022