STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80381 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 399/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

80382 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 309/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

80383 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

80384 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 375/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

80385 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 356 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

80386 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 97/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

80387 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 116/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

80388 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 117/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

80389 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 118/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

80390 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 232/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2022

80391 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 42/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2022

80392 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 317/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

80393 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 113/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2022

80394 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

80395 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 416/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

80396 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 138/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

80397 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17/21/170000035/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/05/2022

80398 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 17 /21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/05/2022

80399 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 24/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

80400 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 185/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022