STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82161 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 131/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
23/12/2021

82162 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 284/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và TBYT Long Bình Còn hiệu lực
23/12/2021

82163 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 454/21/170000035/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2021

82164 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 395/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

82165 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 180/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

82166 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/170000035/PCBPL-BYT Căn cứ yêu cầu của Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A Còn hiệu lực
10/01/2022

82167 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 220/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

82168 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 367/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

82169 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 397/21/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

82170 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 501/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TPHCM Còn hiệu lực
10/01/2022

82171 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 717/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Hà Nội Còn hiệu lực
10/01/2022

82172 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 123/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82173 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 203/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82174 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 221/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82175 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 426/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82176 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 427/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82177 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 50/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82178 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 86/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82179 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 638/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82180 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 669/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022