STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83461 Mũi cắt xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

83462 Mũi doa xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 487/170000047/PCBPL Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

83463 Mũi doa xương tịnh tiến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 553/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83464 Mũi doa định vị đầu chỏm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 118/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

83465 Mũi doa định vị đầu chỏm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 381/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
22/05/2023

83466 Mũi dùi Ochsner (Ochsner Gall Bladder Trocars 16 ) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 47/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUÂT AN PHA Còn hiệu lực
03/10/2019

83467 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-420-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

83468 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019

83469 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019

83470 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 505/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

83471 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 562/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

83472 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 011-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
31/03/2020

83473 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-164-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/05/2020

83474 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181184/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
30/07/2020

83475 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181186/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
30/07/2020

83476 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181239 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
07/09/2020

83477 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
05/10/2020

83478 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
05/10/2020

83479 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
05/10/2020

83480 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 334-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
08/10/2020