STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83501 Thuốc thử chỉ thị Catalase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230110-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
11/01/2023

83502 Thuốc thử chỉ thị Desoxycholate TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

83503 Thuốc thử chỉ thị Dobell & O’Connor Iodine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221215-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

83504 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm HNID Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 267/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

83505 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

83506 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Pyrrolidonyl-b-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 266/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

83507 Thuốc thử chỉ thị Ferric Chloride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230110-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
11/01/2023

83508 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 124/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

83509 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 184/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

83510 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

83511 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 13/2023/NP-PL Còn hiệu lực
01/02/2023

83512 Thuốc thử chỉ thị Kali Hydroxide 10% TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

83513 Thuốc thử chỉ thị Lactophenol Cotton Blue TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-04.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

83514 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 130/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/08/2021

83515 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2022/NP-PL Còn hiệu lực
22/08/2022

83516 Thuốc thử chỉ thị oxidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210731 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

83517 Thuốc thử chỉ thị Oxidase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

83518 Thuốc thử chỉ thị PYR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

83519 Thuốc thử chỉ thị Tryptophan Deaminase (TDA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 127/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

83520 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer A TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022