STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83521 Thuốc thử chỉ thị Catalase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230110-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
11/01/2023

83522 Thuốc thử chỉ thị Desoxycholate TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

83523 Thuốc thử chỉ thị Dobell & O’Connor Iodine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221215-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

83524 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm HNID Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 267/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

83525 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

83526 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Pyrrolidonyl-b-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 266/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

83527 Thuốc thử chỉ thị Ferric Chloride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230110-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
11/01/2023

83528 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 124/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

83529 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 184/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

83530 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

83531 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 13/2023/NP-PL Còn hiệu lực
01/02/2023

83532 Thuốc thử chỉ thị Kali Hydroxide 10% TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

83533 Thuốc thử chỉ thị Lactophenol Cotton Blue TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-04.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

83534 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 130/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/08/2021

83535 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2022/NP-PL Còn hiệu lực
22/08/2022

83536 Thuốc thử chỉ thị oxidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210731 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

83537 Thuốc thử chỉ thị Oxidase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

83538 Thuốc thử chỉ thị PYR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

83539 Thuốc thử chỉ thị Tryptophan Deaminase (TDA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 127/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

83540 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer A TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022