STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83521 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 342/21/170000035/PCBPL-BYT Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh Còn hiệu lực
19/07/2021

83522 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 352/21/170000035/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Còn hiệu lực
10/08/2021

83523 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
21/08/2021

83524 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 529.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
27/10/2021

83525 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 529.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
27/10/2021

83526 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 529.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
27/10/2021

83527 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 560.21/180000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

83528 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 1307/2021/MTVC/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
13/07/2021

83529 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 414.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
09/09/2021

83530 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 439.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
10/09/2021

83531 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 454.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

83532 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 1310/2021/DIAMED/170000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần DIAMED Còn hiệu lực
15/10/2021

83533 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 666.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETLABS Còn hiệu lực
30/12/2021

83534 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 666.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETLABS Còn hiệu lực
30/12/2021

83535 Môi trường vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/PL-LABONE Còn hiệu lực
30/05/2022

83536 Môi trường vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/ PL-LABONE Còn hiệu lực
28/06/2022

83537 Môi trường vi sinh BBL™ CultureSwab™ (Môi trường Amies Agar gel không chứa than hoạt tính và Môi trường Amies Agar gel chứa than hoạt tính) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 276.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Còn hiệu lực
11/08/2021

83538 Môi trường xử lý tinh trùng độ nhớt cao Bromelain in Dulbecco´s PBS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

83539 Môi trường xử lý và thao tác trứng và phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2881A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

83540 Môi trường đậm đặc phân tách tinh trùng dựa trên mật độ Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 174/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020