STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83621 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 336/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

83622 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 337/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

83623 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 341/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

83624 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1069/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

83625 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-316/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

83626 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

83627 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-270/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

83628 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-271/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

83629 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Dabigatran TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-409/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83630 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng FDP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-655/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

83631 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-405/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83632 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-405/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83633 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng fructose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 324/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

83634 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đinh lượng GOT TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 65-2CL30/6/17 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
20/12/2019

83635 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GPT TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 65-1CL30/6/17 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Còn hiệu lực
20/12/2019

83636 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 172/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

83637 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD 260922/PCBPL-MEDIW Còn hiệu lực
29/10/2022

83638 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

83639 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 18/2020/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/07/2020

83640 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-464/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020