STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83641 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-573/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

83642 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng hoạt tính VWF:CB TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 17/2020/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
16/07/2020

83643 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng HSV-1/2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 28/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
24/08/2020

83644 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 290/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/01/2021

83645 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgG kháng virus sởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 292/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

83646 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng HSV-1/2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 305/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

83647 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 256/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/01/2021

83648 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng IgM kháng virus sởi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 291/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
14/01/2021

83649 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố Von Willebrand (vWF Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 119 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
27/08/2020

83650 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand (VWF:Ag) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-410/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

83651 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-466/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
01/08/2020

83652 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng L-homocystein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-272/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

83653 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng LIH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-422/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/01/2020

83654 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Plasminogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-431/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83655 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Protein S tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-519/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020

83656 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-441/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

83657 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-280/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/01/2021

83658 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng UFH và LMWH TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-914/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

83659 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng VWF Activity TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-463/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

83660 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng VWF:Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-427/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2020