STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84121 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84122 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84123 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 113-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
04/08/2022

84124 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 03/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/08/2022

84125 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 05/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022

84126 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ 210520-0002 Còn hiệu lực
30/09/2022

84127 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84128 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84129 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84130 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84131 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84132 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 12-VT/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
31/10/2022

84133 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0004/PLC Còn hiệu lực
15/12/2022

84134 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 30-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
04/04/2023

84135 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0004/PLB Còn hiệu lực
01/02/2023

84136 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 08/PL-VQ Còn hiệu lực
10/01/2023

84137 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 001-BPL/HOSMED/GDM Còn hiệu lực
03/03/2023

84138 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 15/PLYV Còn hiệu lực
24/05/2023

84139 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 1706/MOS Còn hiệu lực
17/06/2023

84140 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1007/AB Còn hiệu lực
10/07/2023