STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84341 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3340/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022

84342 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2417/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

84343 Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2418/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

84344 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 009/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84345 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

84346 Que thử xét nghiệm định tính Ketamine (Que thử phát hiện Ketamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84347 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG 01/PL-BSV Còn hiệu lực
21/02/2023

84348 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1) TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK02_v00 Còn hiệu lực
16/05/2023

84349 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 002/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84350 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nucleocapsid SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3369/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

84351 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK06_v00 Còn hiệu lực
17/04/2022

84352 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-008/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

84353 Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 227-01/SHV-RC-2021 Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
26/07/2021

84354 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 004/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84355 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 001/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84356 Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema Pallidum (Que thử xét nghiệm Giang mai) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 156 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
22/09/2021

84357 Que thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23001 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

84358 Que thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 02/2023/PL/PSC Còn hiệu lực
13/03/2023

84359 Que thử xét nghiệm định tính LH (Que thử rụng trứng nhanh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NAM ANH HEALTH CARE 02-22/NAMANHHEALTH CARE Còn hiệu lực
02/06/2022

84360 Que thử xét nghiệm định tính ma túy và chất chuyển hóa hóa ma túy trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI 02-22/PL-PSC Còn hiệu lực
10/06/2022