STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84741 Nẹp khóa chống lún mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-183-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

84742 Nẹp khóa chống lún mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-66-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84743 Nẹp khóa chữ L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 047/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84744 Nẹp khóa chữ L (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84745 Nẹp khóa chữ L 2.7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 263/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84746 Nẹp khóa chữ L 2.7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 264/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84747 Nẹp khóa chữ L 2.7, góc nghiêng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 222/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84748 Nẹp khóa chữ L 2.7, góc nghiêng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 223/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84749 Nẹp khóa chữ L mâm chày (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84750 Nẹp khóa chữ L Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 114/MKM/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
15/06/2020

84751 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-403-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84752 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 048/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84753 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-69-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84754 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84755 Nẹp khóa chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84756 Nẹp khóa chữ T chéo (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84757 Nẹp khóa chữ T mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84758 Nẹp khóa chữ T nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 104/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2020

84759 Nẹp khóa chữ T nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84760 Nẹp khóa chữ T nhỏ Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 201/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
08/12/2020