STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84901 Nẹp khóa xiên chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84902 Nẹp khóa xiên chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84903 Nẹp khóa xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84904 Nẹp khóa xương cánh tay giữa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84905 Nẹp khóa xương cánh tay giữa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84906 Nẹp khóa xương cánh tay với giá đỡ bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84907 Nẹp khóa xương cánh tay với giá đỡ bên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84908 Nẹp khóa xương cánh tay đa góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84909 Nẹp khóa xương cánh tay đa góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84910 Nẹp khóa xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84911 Nẹp khóa xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84912 Nẹp khóa xương gót TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 099/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/05/2020

84913 Nẹp khóa xương gót TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 099/MKM/0520-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84914 Nẹp khóa xương gót chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-409-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84915 Nẹp khóa xương gót chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84916 Nẹp khóa xương gót chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84917 Nẹp khóa xương gót chân 3.5 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 224/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84918 Nẹp khóa xương gót chân 3.5 các kích cỡ - III TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 225/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84919 Nẹp khóa xương gót chân các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 228/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84920 Nẹp khóa xương gót Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/MKM/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
15/06/2020