STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85061 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 177/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85062 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 178/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85063 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 179/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85064 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 180/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85065 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 181/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85066 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 182/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85067 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 183/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85068 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 184/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85069 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 185/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85070 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 186/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85071 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 187/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85072 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 188/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85073 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 189/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85074 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 190/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85075 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 191/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85076 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 192/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85077 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 193/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85078 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 194/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85079 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 195/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

85080 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 196/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019