STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91601 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 80/200000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

91602 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200448 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

91603 Thủy tinh thể nhân tạo C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 022022/HC Còn hiệu lực
10/12/2022

91604 Thuỷ tinh thể nhân tạo C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ 022022/HC Còn hiệu lực
10/12/2022

91605 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1987/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

91606 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 0101-2023/MEGA-ROHTO Còn hiệu lực
04/01/2023

91607 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 229/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

91608 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0002/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/02/2023

91609 Thuỷ Tinh Thể Nhân Tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 09/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
13/03/2023

91610 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 27/082022/PL-APL Còn hiệu lực
15/03/2023

91611 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 115/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

91612 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 05-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

91613 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

91614 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 2203/2023/PLBA-IOL CIMA Còn hiệu lực
24/03/2023

91615 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4046-8PL-TTDV Còn hiệu lực
31/03/2023

91616 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS 03/NTS-PL Còn hiệu lực
04/04/2023

91617 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2889 PL-TTDV Còn hiệu lực
18/04/2023

91618 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 021/VJS-PL Còn hiệu lực
25/04/2023

91619 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 216/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

91620 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2302-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
08/05/2023